Главная Страница  »   Организации  »   Сектор з оформлення та редагування розпорядчих документів загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради
вы сотрудник данной организации?
Сектор з оформлення та редагування розпорядчих документів загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

Описание:

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з оформлення та редагування розпорядчих документів

загального відділу департаменту забезпечення

діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

 1. Загальні положення

 1.1. Сектор з оформлення та редагування розпорядчих документів (далі – сектор) є структурним підрозділом загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради та цим Положенням.

 2. Основні завдання

 Сектор:

- у межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній сфері діяльності виконавчого органу;

- забезпечує відповідно до діючих нормативних актів організацію діловодства у виконкомі міської ради;

- узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету, міської ради;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 3. Структура та організація роботи

 3.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований начальнику загального відділу.

3.2. Працівників сектору призначає на посади та звільняє з посад міський голова за поданням директора департаменту в порядку, визначеному законодавством.

3.3. Завідувач сектору:

3.3.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на сектор завдань.

3.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників сектору.

3.3.3. Контролює додержання вимог Інструкції з діловодства щодо оформлення розпорядчих документів, що надійшли до сектору.

3.3.4. Погоджує посадові інструкції працівників сектору.

3.3.5. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 4. Компетенція сектору

 4.1. Участь у підготовці сесій міської ради та засідань виконкому міської ради в частині здійснення вичитки і редагування проектів рішень міської ради, виконкому міської ради та оформлення їх згідно з нормами діловодства.

4.2. Здійснення вичитки і редагування проектів розпоряджень міського голови.

4.3. Участь у доопрацюванні рішень міської ради, виконкому міської ради з доповненнями і змінами, внесеними депутатами міської ради або членами виконкому міської ради в ході їх обговорення.

4.4. Вичитка і редагування паперового варіанту стенограми міської ради, що оформлюється в архівну справу. 

4.5. Здійснення вичитки і редагування проектів листів за підписом міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови на адресу Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, міністерств, відомств, народних депутатів України, керівництва облдержадміністрації та інших центральних органів влади, обласної ради, правоохоронних органів, керівників підприємств (проекти готують усі виконавчі органи міської ради).

4.6. Здійснення вичитки і редагування проектів листів за підписом міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови главам іноземних держав та іншим офіційним особам (тобто міжнародна пошта, проекти готує відділ зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва).

4.7. Здійснення вичитки і редагування відповідей  міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови на депутатські запити та звернення (проекти готують усі виконавчі органи міської ради).

4.8. Здійснення контролю за додержанням вимог Інструкції з діловодства у Миколаївській міській раді та її виконавчих органах щодо оформлення розпорядчих документів, кореспонденції, які надійшли до сектору.

4.9. Надання допомоги у складанні текстів пам’ятних адрес, почесних грамот, подяк, телеграм, привітань, довідників, забезпечення грамотності зазначених текстів.

4.10. Забезпечення підготовки необхідних аналітико-довідкових матеріалів з питань, віднесених до компетенції сектору.

4.11. Узагальнення характерних випадків недотримання виконавчими органами міської ради, організаціями вимог оформлення проектів розпорядчих документів та кореспонденції.

4.12. Надання практичної допомоги виконавчим органам міської ради в опануванні української мови.

 5. Права сектору

 5.1. Сектор має право:

- залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- повертати документи на доопрацювання виконавцю, зазначивши змістовні непогодження в тексті;

- проводити аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- брати участь у розгляді питань, які входять у межі його повноважень, в організації та проведенні інструктивних нарад і семінарів з питань, що належать до компетенції сектору;

- інформувати керівництво про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;

- надавати виконавчим органам міської ради рекомендації, що входять до компетенції сектору;

- інші права, які належать до його компетенції.

 6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору

 6.1. Сектор утримується за рахунок місцевого бюджету.

6.2. Працівники сектору є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.

 7. Відповідальність посадових осіб сектору

 7.1. Посадові особи сектору повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи сектору несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб сектору при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 8. Заключні положення

 8.1. Ліквідацію та реорганізацію сектору проводить міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.Зарегистрироваться

Комментарии