Главная Страница  »   Организации  »   Відділ контролю департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради
вы сотрудник данной организации?
Відділ контролю департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

Описание:

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ контролю департаменту

забезпечення діяльності виконавчих органів

Миколаївської міської ради

 1. Загальні положення

 1.1. Відділ контролю департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови за підпорядкованістю та директору департаменту.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради та цим Положенням.

 2. Основні завдання

 Відділ:

- у межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній сфері діяльності виконавчого органу;

- виконує відповідно до законодавства контрольні функції у відповідній сфері діяльності;

 - здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 3. Структура та організація роботи

 3.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту, першому заступнику міського голови, йому підконтрольний та підзвітний.

3.2. До складу відділу входять:

- начальник відділу 1
- головний спеціаліст 2

3.3. Працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад міський голова за поданням директора департаменту в порядку, визначеному законодавством.

3.4. Начальник відділу:        

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань.

3.4.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

3.4.3. Розглядає кореспонденцію, яка направляється відділу, організовує роботу по виконанню наданих по ній доручень.

3.4.4. Планує роботу відділу, складає список осіб, зарахованих до кадрового резерву відділу, а також звіт про роботу відділу за рік.

3.4.5. Погоджує посадові інструкції працівників відділу.

3.4.6. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

3.4.7. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент забезпечення діяльності виконавчих органів та цим Положенням.

 4. Компетенція відділу

 4.1. Взяття документів на контроль, формування картотеки документів, що підлягають контролю, або автоматизованої бази даних.

4.2. Перевірка своєчасності доведення документів до виконавців, регулювання роботи щодо виконання поставлених у документі завдань, а саме: щотижневий попереджувальний контроль за допомогою письмових нагадувань посадовим особам виконавчих органів міської ради про закінчення терміну виконання документів, а також про порушення строків їх виконання.

4.3. Здійснення контролю за строками виконання документів, завдань, а також по суті вирішення питань та виконання доручень.

4.4. Відстеження руху й фіксація фактичного виконання контрольних вхідних, вихідних та внутрішніх документів, що мають важливе значення, а також доручень керівництва, які проходять через сектор приймання, обліку та організації роботи з документами загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів.

4.5. Здійснення контролю за виконанням резолюцій міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови згідно з установленими термінами на документах.

4.6.Здійснення контролю за вчасним виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, протоколів облдержадміністрації, рішень Миколаївської обласної ради, рішень колегій облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови (далі – документи).

4.7. Ведення обліку завдань, реалізація яких передбачена вищезазначеними документами, контроль за якими покладено на відділ.

4.8. Підготовка та надання заступникам міського голови, виконавчим органам міської ради  попереджувальних інформаційних матеріалів щодо порушень термінів виконання вимог контрольних документів.

4.9. Проведення випереджувального моніторингу строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасне інформування міського голови, його заступників, відповідно до розподілу обов'язків, про неможливість їх додержання.

4.10. Повідомлення про роботу і підсумки виконання документів на оперативних нарадах, засіданнях колегіальних органів (за необхідності).

4.11. Аналіз причин виникнення порушень строків виконання зазначених документів та внесення пропозицій керівництву щодо їх усунення (щокварталу, щороку).

4.12. Узагальнення відомостей, одержаних під час відстеження процесу руху документів, про хід і результати виконання документів, доведення цих відомостей до керівництва (щомісяця, щокварталу, щороку).

4.13. Внесення пропозицій про зняття з контролю чи продовження термінів виконання контрольних документів, притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання.

4.14. Формування картотеки виконаних документів.

4.15. Підготовка проектів рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.16. Вироблення та внесення пропозицій щодо прискорення виконання документів, підвищення якості виконавської дисципліни, удосконалення організації контролю й управління в цілому.

4.17. Впровадження та координація дій по впровадженню у виконавчих органах міської ради міської Програми „Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010-2015 роки”.

 5. Права відділу
 
5.1. Відділ має право:

- залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- вносити відповідні  пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками;

- одержувати від виконавчих органів міської ради письмові та усні пояснення з питань, які виникають під час перевірок, щодо виконання контрольних документів;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- надавати виконавчим органам міської ради рекомендації, що входять до компетенції відділу;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

 6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

 6.1. Відділ утримується за рахунок місцевого бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.

 7. Відповідальність посадових осіб відділу

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Ліквідацію та реорганізацію відділу проводить міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.Зарегистрироваться

Комментарии