Главная Страница  »   Организации  »   Відділ судової роботи юридичного управління Миколаївської міської ради
вы сотрудник данной организации?
Відділ судової роботи юридичного управління Миколаївської міської ради

Описание:

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ судової роботи юридичного управління

Миколаївської міської ради

 

1.Загальні положення

 

1.1. Відділ судової роботи юридичного управління Миколаївської міської ради  (далі – відділ) входить до складу юридичного управління Миколаївської міської ради (далі - управління) та підпорядковується  начальнику управління.

 1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про юридичне управління Миколаївської міської ради та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

Основними завданнями відділу є організація претензійної, позовної роботи та  представлення у встановленому законодавством порядку інтересів міського голови, міської ради та її виконавчих органів у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

 

3. Структура та організація роботи відділу

 

3.1. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу (далі-керівник), який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

Керівник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління, підконтрольний та підзвітний йому.

3.2. До складу відділу входять:

 

- заступник начальника управління -  начальник відділу 
1
- заступник начальника відділу 
1
- головний спеціаліст 
3

 

3.3. Керівник відділу:

3.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед начальником управління за виконання покладених на відділ завдань.

3.3.2. Організовує і контролює роботу відділу, розподіляє обов’язки між   працівниками відділу.

3.3.3. Займається  розробкою  проектів  рішень  міської  ради, виконавчого  комітету,  розпоряджень  міського  голови  та  проводить  експертизу  проектів таких  актів.

3.3.4. Подає відповідно до законодавства пропозиції начальнику управління про призначення на посади, звільнення з посад, переміщення, заохочення та накладення стягнень на працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників  відділу.

3.3.5. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією.

3.3.6. Представляє інтереси міського голови, міської ради, виконавчого комітету міської ради у розгляді судами адміністративних справ.

3.3.7. Вимоги керівника відділу, у межах компетенції, є обов’язковими до виконання всіма працівниками відділу.

3.3.8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів міського голови, міської ради та її виконавчих органів у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

4.2. Підготовка проектів рішень  міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови.

4.3. Перевірка на відповідність чинному законодавству проектів рішень міської ради, рішень її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

4.4. Організація претензійної та позовної роботи, надання правової оцінки претензіям, що пред'явлені міській раді та її виконавчим органам  у зв'язку з порушенням  майнових прав і законних інтересів;.

4.5. Надання виконавчим органам міської ради, їх посадовим особам усних та письмових консультацій з правових питань, віднесених до компетенції відділу.

4.6. Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення начальнику управління пропозицій щодо вдосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.

4.7. Сприяння своєчасному вжиттю заходів за окремими ухвалами, рішеннями, постановами суду.

4.8. Прийняття участі в підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів /контрактів/ з іншими підприємствами, установами та організаціями, надання правової оцінки їхнім проектам.

4.9. Здійснення інших повноважень, покладених на відділ відповідно до чинного законодавства.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності Миколаївської міської ради, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

5.2. Інформувати начальника управління в разі покладення на відділ виконання завдань, що не належать до його функцій чи виходять за межі його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед відділом завдань.

5.3. При виконанні, покладених на відділ завдань, взаємодіяти з іншими відділами управління, а також з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян.

5.4. Вносити керівництву пропозиції з питань вдосконалення та підвищення ефективності роботи відділу та управління. Звертатися до керівництва з приводу створення умов для  роботи спеціалістів відділу, забезпечення  їх  приміщенням,   телефонним  зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними робочими місцями, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне

забезпечення діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2.Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 8. Заключні положення

 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.Зарегистрироваться

Комментарии